Poučení o ochraně osobních údajů a mlčenlivosti a Zpracování telefonního čísla pro účely zpětného kontaktu 

Dovolujeme si vás informovat o tom, jak chráníme vaše osobní údaje a údaje o pojištění. Ochrana soukromí, osobních údajů a údajů o pojištění našich klientů patří mezi naše priority. Tyto údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování a striktní dodržování pravidel.

Pojišťovací zprostředkovatel Ing. Michaela Kynclová je ze zákona povinna zpracovávat osobní údaje svých klientů, a to včetně rodných čísel. Osobní údaje mimo jiné slouží k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci každého klienta, a tím i k ochraně jeho zájmů i zájmů. Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. V rozsahu nezbytném pro výkon pojišťovací zprostředkovatelské činnosti a pro plnění zákonem nám uložených povinností je však poskytnutí těchto údajů podmínkou pro uzavření pojistné smlouvy, bez poskytnutých osobních údajů s vámi nemůžeme pojistnou smlouvu uzavřít.

Zpracování osobních údajů bez souhlasu klienta

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat zejména pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností, ke kterým je Pojišťovací zprostředkovatel Ing. Michaela Kynclová v souladu s právními předpisy oprávněna (např. pro uzavření pojistné smlouvy, pro správu pojištění, pro řešení škodných událostí apod.) a pro plnění povinností uložených nám dalšími zákony (např. archivace, povinně sdělované informace správci daně, v případě životního pojištění plnění povinností uložených nám zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti).

Pro tyto účely můžeme zpracovávat osobní údaje v souladu se zákonem bez vašeho souhlasu. Bez vašeho souhlasu můžeme zpracovávat osobní údaje také v případě jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na váš návrh a v případě již uzavřené pojistné smlouvy v rozsahu nutném pro plnění smlouvy a pro ochranu práv a právem chráněných zájmů pojistitele (např. pro vymáhání dlužného pojistného apod.)

Zpracování citlivých údajů se souhlasem klienta

V některých případech od klientů před uzavřením pojistné smlouvy a při šetření škodní události vyžadujeme souhlas se zpracováním citlivých údajů, zejména údajů o zdravotním stavu. Rozsah a charakter vyžadovaných údajů se u jednotlivých produktů liší, poskytnutí souhlasu se zpracováním těchto údajů je však u vybraných produktů podmínkou pro uzavření pojistné smlouvy či pro zjištění, zda a v jakém rozsahu nastala pojistná událost. Z těchto důvodů jednou udělený souhlas se zpracováním citlivých údajů v nezbytném rozsahu nemůžete po dobu našeho oprávněného zpracování odvolat.

Zpracování osobních údajů se souhlasem klienta pro účely nabízení služeb a marketingové účely

Kromě výše uvedených zákonných výjimek smíme vaše osobní údaje zpracovávat pouze s vaším souhlasem. S vaším souhlasem zpracováváme osobní údaje za účelem nabízení dalších pojištění. S vaším souhlasem vám budeme služby nabízet i prostřednictvím elektronických prostředků (např. SMS, email atp.) Pro tyto účely udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů, s přiřazováním dalších osobních .

Udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů za účelem nabízení služeb a pro marketingové účely je zcela dobrovolné a není nezbytnou podmínkou pro uzavření pojistné smlouvy. Svůj souhlas k těmto účelům můžete kdykoliv odvolat.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme údaje, které nám sdělíte při jednání o uzavření pojistné smlouvy, v průběhu trvání pojištění (např. při změně smlouvy nebo při vyřizování škodní události) a údaje legálně získané z veřejných rejstříků, či veřejně dostupných zdrojů, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík apod.).

Komu mohou být vaše osobní údaje poskytnuty:

 • jiným pojišťovnám za účelem uzavření pojistné smlouvy
 • subjektům, u kterých nám poskytnutí údajů ukládá zákon, např. soudům, orgánům činným v trestním řízení, České národní bance, správci daně, exekutorům, insolvenčním správcům a dalším)
 • zpracovatelům, kteří poskytují dostatečné záruky technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů, se kterými má pojistitel uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů
 • s vaším souhlasem mohou být vaše osobní údaje poskytnuty i případně dalším subjektům

Jakým způsobem a jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaným způsobem v informačních systémech. Osobní údaje chráníme, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití. Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji při plnění svých pracovních nebo smluvních povinností, jsou vázány povinností mlčenlivosti jak o osobních údajích samotných, tak i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně; tato povinnost trvá neomezeně i po skončení zaměstnání nebo příslušného vztahu.

Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k realizaci práv a povinností plynoucích z našeho vzájemného smluvního vztahu a dále po dobu vyplývající z právních předpisů, případně po dobu specifikovanou v souhlasu klienta (např. pokud k uzavření smlouvy pojistné smlouvy na základě předložené nabídky nedojde).

Povinnost mlčenlivosti

Mlčenlivostí jsou chráněny také veškeré informace o klientech a jejich pojištění.

Práva a povinnosti

Pojišťovací zprostředkovatel Ing. Michaela Kynclová jako správce os.údajů je povinna:

 • přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití; tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů;
 • shromažďovat údaje pouze v nezbytném rozsahu ke stanovenému účelu;
 • nesdružovat osobní údaje, které byly získány k různým účelům;
 • při zpracování dbát na ochranu soukromého života subjektu údajů;
 • zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, a to včetně speciálních opatření pro účely automatizovaného zpracování;
 • poskytnout na žádost subjektu údajů informace o zpracování jeho osobních údajů, a to za úhradu věcných nákladů s tím spojených;
 • zpracovávat pouze pravdivé a přesné osobní údaje.

Každý klient se při uzavření smlouvy zavazuje, že nahlásí jakoukoliv změnu svých osobních údajů, jen tak lze zajistit, že budeme pracovat vždy s aktuálními osobními údaji.

V případě, kdy správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta, může klient žádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, příp. požadovat odstranění závadného stavu a v případě nevyhovění této

Zpracování telefonního čísla pro účely zpětného kontaktu

S čím konkrétně vyjadřuji svůj souhlas?

Odesláním vašeho telefonního čísla vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním svého telefonního čísla k tomu, abychom vám zavolali nebo poslali SMS. V rámci hovoru nebo SMS zprávy vám představíme naše produkty a služby, nabídneme vám je a odpovíme na vaše dotazy.

Na jak dlouhou dobu vyjadřuji svůj souhlas?

Souhlas s výše uvedeným zpracováním udělujete na dobu neurčitou.

Komu uděluji svůj souhlas se zpracováním svého telefonního čísla?

Souhlas poskytujete společnosti Ing.Michaela Kynclová, IČ 05290040, Sídlem: Zaspkého 2204, Česká Třebová 56002 tedy bude v postavení správce vašich osobních údajů.

Jak a kdy mohu tento souhlas se zpracováním svého telefonního čísla odvolat?

Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat tím, že nám napíšete na e-mail info@nablbost.cz. Odvoláním souhlasu se nic nemění na tom, že až do odvolání souhlasu jsme osobní údaj zpracovávali oprávněně a v souladu s právními předpisy. Upravit zpracování svých osobních dat můžete také na https://www.nablbost.cz/homepage/navody-a-postupy/pouceni-o-ochrane-osobnich-udaju-a-mlcenlivosti.

Kdo všechno bude mít přístup k mému telefonnímu číslu?

K vašemu údaji budou mít přístup jenom k tomu oprávnění zaměstnanci Ing.Michaely Kynclové. Nebudeme jej předávat dalším společnostem, ani jej nebudeme předávat do třetích zemí.

Jaká mám v souvislosti se zpracováním mého osobního údaje správcem práva?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů vám náleží veškerá práva dle platných právních předpisů (od 25. května 2018 se jedná zejména o nařízení EU č. 2016/679, tedy tzv. GDPR). Dle tohoto nařízení:

máte právo udělený souhlas kdykoliv odvolat;

máte právo na opravu a doplnění vašich osobních údajů;

máte právo na výmaz vašich osobních údajů v určitých případech;

máte právo na přístup k osobním údajům;

máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů v určitých případech;

máte právo vznášet námitky proti zpracování v určitých případech;

máte právo na přenositelnost osobních údajů v určitých případech;

máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Práva v souvislosti se zpracováním vašeho osobního údaje správcem
Máte právo udělený souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu je bezplatné. Odvoláním souhlasu se nic nemění na tom, že až do odvolání souhlasu byly poskytnuté osobní údaje zpracovávány oprávněně a v souladu s právními předpisy. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě jiného právního základu, než je souhlas (tzn., je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, plnění právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Máte právo na opravu a doplnění vašich osobních údajů. Můžete nás tedy požádat o opravu nepřesných údajů, které zpracováváme a které se týkají vaší osoby. Pokud by se ukázalo, že jsme skutečně zpracovávali nepřesné údaje, tyto opravíme a podáme vám o tom zprávu. Dále máte právo předat nám doplňující osobní údaje, pokud jsou tyto pro konkrétní účely zpracování potřebné.

Máte právo na výmaz vašich osobních údajů. To znamená, že za určitých okolností máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které zpracováváme a které se vás týkají. Jedná se o tyto případy:

vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

odvolali jste souhlas se zpracováním pro konkrétní účely a my již nemáme žádný další právní důvod pro zpracování;

osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

vyžadují-li to právní předpisy;

pokud by bylo zpracování založeno na našem oprávněném zájmu (tedy nikoliv na souhlasu, na plnění smlouvy, apod.) a vy jste proti takovému zpracování vznesli námitky založené na vašich osobních důvodech (tj. důvodech vyplývajících z vaší konkrétní situace), pak jsme povinni vaše osobní údaje vymazat. Ani v tomto případě ale nemusíme vaše osobní údaje vymazat, pokud prokážeme, že naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami;

pokud byly osobní údaje shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti přímo dítěti.

Ani v těchto případech ale nemusí k výmazu nakonec dojít. Vaše osobní údaje nemusíme vymazat např. tehdy, pokud bychom je potřebovali pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, nebo pokud by nám zpracování takového údaje ukládaly právní předpisy. Takových výjimek je více a najdete je všechny v článku 17 odst. 3 GDPR.

Máte právo na přístup k osobním údajům. Na vyžádání vám tedy sdělíme, zda zpracováváme nějaké osobní údaje týkající se vaší osoby. A pokud ano, pak vám sdělíme zejména účel takového zpracování, o jaké údaje se jedná, komu je předáváme a jak dlouho je hodláme zpracovávat. Bezplatně vám poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů, které se vás týkají. Za další kopie však již můžeme účtovat přiměřený poplatek odpovídající našim administrativním nákladům.

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů. Na vaši žádost omezíme zpracování osobních údajů, pokud:

máte za to, že námi zpracovávané údaje týkající se vaší osoby jsou nepřesné. Takové zpracování pak omezíme do doby, než ověříme přesnost těchto osobních údajů;

zpracování je protiprávní, ale vy odmítnete výmaz osobních údajů a místo toho požádáte o omezení jejich použití;

my již nebudeme osobní údaj potřebovat pro naše účely, ale vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

jste z osobních důvodů (tj. z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace) vznesli námitku proti zpracování, které bychom opírali o náš oprávněný zájem. Takové zpracování osobních údajů jsme pak povinni omezit do doby, než bude ověřeno, zda náš oprávněný zájem převažuje na vašimi osobními důvody (tj. důvody vyplývajícími z vaší konkrétní situace).

V případě omezení zpracování můžeme tyto osobní údaje pouze:

uložit,

dále zpracovávat s vaším souhlasem,

dále zpracovávat z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

dále zpracovávat z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu EU nebo členského státu

Máte právo vznést námitku. Pokud by se v konkrétním případě jednalo o zpracování osobních údajů, které by bylo nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu (tedy nikoliv o zpracování na základě souhlasu, pro plnění smlouvy, apod.) můžete z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace vznést proti takovému zpracování námitku. Pokud neprokážeme, že náš oprávněný zájem na konkrétním zpracování převažuje nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, takové zpracování ukončíme.

Můžete vznést námitku i proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. V takovém případě už nebudeme dál vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Máte právo na přenositelnost osobních údajů. Pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu nebo je nezbytné pro plnění uzavřené smlouvy a provádí se automatizovaně, máte podle článku 20 GDPR právo od nás získat osobní údaje, které se vás týkají, a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Pokud se ve výše uvedeném textu hovoří o zpracování nezbytném pro účely našeho oprávněného zájmu, rozumí se tím oprávněný zájem společnosti Ing.Michaela Kynclová ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům, můžeme v případě uplatňování výše uvedených práv požadovat prokázání vaší totožnosti.

Abychom měli přehled o tom, jaké právo jste vůči nám uplatnili a jak vám bylo vyhověno, veškerou související komunikaci monitorujeme.

Výše uvedená práva můžete uplatnit tím, že nás kontaktujete na adrese Zapského 2204, Čská Třebová 56002. Napsat můžete taky na e-mail info@nablbost.cz, nebo zavolat na tel. číslo 604 294 804.
Nejste spokojeni s tím, jakým způsobem nakládáme s vašimi osobními údaji? V takovém případě máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

žádosti má možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Máte otázku? Potřebujete poradit? Volejte na 604 294 804

Porovnání pojistek na blbost

Neváhejte a kontaktujte nás!

604 294 804

Nebo nám zanechte na Vás telefon a my vám zavoláme ve vybranou hodinu zpět.